Provozní a ubytovací řád

Provozní a ubytovací řád včetně veškerých podmínek, práv a povinností z něj vyplývajících, je závazný pro všechny klienty využívající ubytovacích a ostatních služeb v areálu. Objednáním jakýchkoliv služeb klient vyjadřuje svůj souhlas a seznámení s tímto provozním a ubytovacím řádem.

Upozorňujeme veškeré hosty a zákazníky, že venkovní prostor celého areálu je z důvodu bezpečnosti monitorován.

Ubytování

1. Host může být ubytován pouze po předchozí rezervaci a předložení vlastního platného dokladu dokazující jeho totožnost, zapsání do knihy hostů a uhrazení zálohy za ubytování a služby, ve stanovené výši.

2. Ubytování je možné, po 15. hodině, nebo dle individuální domluvy.

3. Host si převezme klíče (vodní domek a pramice), dále bude seznámen se způsobem užívání včetně kontroly stavu a inventáře domku. Případné závady či nesrovnalosti je host povinen neprodleně oznámit provozovatelce, která provede příslušný záznam. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4. Pro parkování vozidel je určeno nehlídané parkoviště u příjezdu k vodním domkům. Za případné ztráty či poškozená vozidla, nebo věcí ve vozidle provozovatelka neručí.

Užívání vodních domků a dalšího vybavení areálu

1. Ve všech prostorech domku a jeho nejbližšího okolí je přísný zákaz kouření vyjma míst k tomu určených (prostory u ohniště).

2. Svoje zvířecí mazlíčky nechte doma, nejsme na ně zařízeni a zbytečně by strádali.

3. Bez svolení provozovatelky je zakázáno přemísťovat nábytek, vyjma židlí. Dále je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě elektrospotřebičů určených k osobní hygieně, dětských chůviček a notebooky. Za jejich použití zodpovídá host a ručí za jakékoli škody způsobené jejich provozem.

4. V domkách, stejně jako v celém areálu je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektroinstalace či jiných instalací a rozvodů.

5. Ve vnitřních částech domků používejte přezůvky, udržujte v celém objektu i venkovním prostředí čistotu a pořádek. Dodržujte noční klid od 22:00 do 6:00 hodin.

6. Rozdělávání otevřeného ohně je možné pouze v ohništi k tomu určenému.

7. Objekty vodních domků jsou vybaveny nádobami na třídění odpadů (plast, sklo, komunál). Používejte je!

Odpovědnost za škody na zdraví a majetku

1. Hosté jsou povinni zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

2. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel odpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

3. Za případné škody na zařízení a majetku odpovídá host, a je povinen tyto škody nahlásit a poté uhradit v plné výši.

4. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovatelce nebezpečí, nebo vznik požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránili šíření požáru nebo odvrátili nebezpečí.

5. Do pokoje může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.

6. Host je povinen při každém odchodu z domku zhasnout všechna světla, vypnout veškeré elektrické spotřebiče, zavřít okna a zkontrolovat, že nikde neteče voda.

Ohlašovny:
— Tísňové volání 112
— Hasiči 150
— První pomoc 155
— Policie 158

Ukočení pobytu předání

1. V den ukončení pobytu host předá domek včetně veškerého vybavení do 10:00 (popř. dle domluvy s provozovatelem).

2. Před předáním host vyklidí svoje věci včetně potravin a připraví domek k předání ve stejném technickém stavu, v jakém jej přebíral.

3. Host je povinen doplatit cenu za ubytování a poskytnuté služby, včetně úhrady případných škod na zařízení a vybavení v areálu či vodního domku. Případná ztráta klíčů 1 000 Kč.

Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu, s tím, že ubytovaný uhradí poskytnuté služby.