Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro všechny účastníky pobytu a poskytovaných služeb Vodních Domků Rudíkov. Smluvními stranami jsou: Miroslava Kotačková, Rudíkov 85, 675 05, IČO: 43370977, (dále jen provozovatel), resp. cestovní kancelář nebo cestovní agentura, která má zplnomocnění k zastupování na základě uzavřené smlouvy o obchodím zastoupení a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).

Službami provozovatele jsou rekreační pobyty (ubytování ve vodních domkách) a s tím spojené služby poskytnuté provozovatelem.

Předmět smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením řádně vyplněné objednávky k pobytu a zaplacením rezervačního poplatku (zálohy za ubytování) na účet provozovatele.

Objednávku vyplní klient na internetové stránce www.vodnidomky.cz a elektronicky ji odešle, popř. ji vytiskne a odešle nám jiným způsobem (pošta, e-mail). Odesláním objednávky klient zároveň potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Vyrozumění klienta o akceptaci jeho objednávky zašle provozovatel obratem.

Cena pobytu, platební podmínky

Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě změn legislativních a daňových předpisů, nebo v důsledku tzv. vyšší moci. Společně s akceptací rezervace pobytu obdrží klient pokyny k úhradě za objednané služby (100 % ceny). Fakturu klient uhradí na účet provozovatele ve stanovené splatnosti (obvykle 10 dnů). V případě její neuhrazení se automaticky ruší celá objednávka.

Zrušení pobytu, storno poplatky

Klient je oprávněn odstoupit od objednávky kdykoliv před nástupem na pobyt, či zahájením čerpání služeb. Zrušení objednávky je nutné provést písemnou formou.

Při zrušení pobytu ze strany klienta účtuje provozovatel storno poplatky (smluvní pokuty) procentem ze zaplacené částky.
— do 30 dnů před příjezdem bez poplatku
— do 15 dnů 50 % z celé částky

Za změnu osoby klienta a za dohodnutou změnu termínu objednávky do 10 dnů před zahájením pobytu se žádný poplatek neúčtuje.

Pokud klient zruší objednávku, vrátí provozovatel klientovi zaplacenou zálohu poníženou o stornovací poplatek na účet klienta do 15 dnů.

Klient, který v době pobytu poruší zákonné přepisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a jeho okolí, a svým chováním omezuje práva jiných klientů, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

Jestliže nastanou mimořádné okolnosti, může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt klienta již začal, má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.

Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned, do 5 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.

Reklamace

V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v době pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci, včetně poskytnutí případného finančního plnění (slevy). Na pozdější reklamaci (po ukončení pobytu) nebude brán zřetel.

Závěrečná ustanovení

Pokud se některé ustanovení OP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost OP jako celku. Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/91 SB., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Tyto obchodní podmínky byly uveřejněny a stály se platnými dne 1. 4. 2022.